Společnost Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. (dále jen „DZD“) zavedla v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů vnitřní oznamovací systém, jehož hlavním účelem je umožnit posouzení oznámení o protiprávním jednání a poskytnout jeho oznamovateli záruku, že nebude vystaven odvetnému opatření. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží jen osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.  

Oznamovatel

Oznámení může podat každá fyzická osoba, která pro DZD, byť zprostředkovaně, vykonávala, nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
b) samostatná výdělečná činnost,
c) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
d) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
e) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
f) dobrovolnická činnost,
g) odborná praxe, stáž, nebo
h) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, a to včetně ucházení se o takovou práci nebo jinou obdobnou činnost.

Předmět oznámení

Podle zákona o ochraně oznamovatelů lze oznámit jednání, které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenovávané v § 2 Zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat oznámení:

a) písemně,
b) telefonicky a
c) na žádost oznamovatele osobně.

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je paní JUDr. Zdeňka Nocarová, Ph.D., jejíž kontaktní údaje jsou:

Korespondenční adresa:

JUDr. Zdeňka Nocarová, Ph.D.
Nocarová Partners Advokáti s.r.o.
V Jirchářích 148/4
110 00 Nové Město

Oznámení odešlete doporučeně s dodáním do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

Telefonní číslo:
+420 224 233 706

E-mail:
znocarova@nocarova-law.com

Zpracování podnětu

Oznamovatel nejprve obdrží potvrzení o přijetí podnětu. Příslušná osoba následně oznámení posoudí a do 30 dnů ode dne přijetí oznámení písemně oznamovatele vyrozumí o výsledcích posouzení. V případech skutkově nebo právně složitých lze uvedenou lhůtu prodloužit až o 30 dnů.  
Je-li zjištěno protiprávní jednání, příslušná osoba o tom bezodkladně informuje odpovědné orgány.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení lze také podat Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím webového formuláře, který je dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni

KONTAKTY
Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika
Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz