• Facebook ikona
  • Youtube ikona

Tato doména je provozována společností Družstevní závody Dražice – strojírna s r.o., IČ: 45148465, se sídlem Benátky nad Jizerou, Dražice 69, PSČ 294 71 (dále jen „DZ Dražice“). Kliknutím na níže uvedenou ikonu a vstupem na stránky potvrzujete svůj souhlas s níže uvedenými pravidly a podmínkami v jejich aktuálním znění a zavazujete se je v plném rozsahu respektovat a dodržovat.

Zásahy do internetových stránek

Společnost DZ Dražice si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému, struktury a obsahu těchto stránek bez nutnosti předchozího upozornění uživatelů.

Jako uživatel nejste oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do struktury či ztvárnění internetových stránek.

Práva společnosti DZ Dražice

Společnost DZ Dražice si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti s provozem těchto webových stránek, jakož i v souvislosti se všemi tam umístěnými informacemi, zejména veškerá práva autorská a práva pořizovatele databáze. Bez výslovného písemného svolení společnosti DZ Dražice není dovoleno zejména jakékoliv užívání těchto informací k Vaší vlastní podnikatelské činnosti nebo podnikatelské činnosti třetích osob, jakož i umísťování zde obsažených informací na jiných webových stránkách.

Poskytnutí příspěvku

Poskytnete-li v souvislosti s využíváním našich webových stránek svůj názor nebo připomínky (elektronicky, poštou, prostřednictvím kontaktního formuláře či jiným způsobem), poskytujete tím společnosti DZ Dražice bezúplatně právo Váš příspěvek užít, zejména jej upravovat, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat a sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv takových práv udělených ve vztahu k těmto příspěvkům, ledaže v rámci příspěvku tato práva výslovně vyloučíte.

Identifikace návštěvníků

Společnost DZ Dražice je oprávněna umístit na Váš počítač informace umožňující jeho identifikaci – „cookies“. Tyto informace o způsobu a času využívání těchto webových stránek mohou společnosti DZ Dražice pomoci při zdokonalování těchto stránek. Používání „cookies“ je standardní technikou využívanou celou řadou jiných serverů. Nepřejete-li si, aby byly tyto informace ve Vašem počítači ukládány popř. chcete být o této skutečnosti informováni, můžete upravit nastavení svého prohlížeče, pokud to jeho typ a verze umožňují.

Osobní údaje

V případě poskytnutí osobních či jiných údajů v rámci této webové stránky jste povinni poskytovat pouze správné, pravdivé a úplné informace. Společnost DZ Dražice je oprávněna spojit se s Vámi za účelem ověření těchto údajů.

Poskytnete-li  v  rámci  své webové stránky informace o své osobě,  které  naplňují  znaky  osobních  údajů  podle  zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), udělujete tím současně společnosti DZ Dražice souhlas se zpracováním těchto osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a to za účelem interního využití společností DZ Dražice, jakož i pro marketingové účely vlastní a/nebo osob, které společnost DZ Dražice přímo či nepřímo ovládá, či které společnost DZ Dražice přímo či nepřímo ovládají, či jinak náleží se společností DZ Dražice do podnikatelského seskupení.

Společnost DZ Dražice se zavazuje nezpřístupnit Vaše osobní údaje jakýmkoliv způsobem třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí osobních údajů podle předchozího odstavce, jakož i případy stanovené obecně závaznými právními předpisy. Společnost DZ Dražice je dále oprávněna poskytnout osobní údaje soudu či správnímu orgánu v rámci soudního či správního řízení, jehož je/bude DZ Dražice účastníkem, je-li poskytnutí těchto údajů nezbytné pro účely takového řízení.

Zásady používání souborů cookies »

Ochrana osobních údajů »

Právní odpovědnost

Společnost DZ Dražice neodpovídá za činnost uživatelů webových stránek a za způsob, jakým tyto stránky užívají. Nenese zejména odpovědnost za případné zneužití služeb webových stránek jejich uživateli či třetími osobami.

Společnost DZ Dražice dále nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo, či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s užíváním těchto webových stránek.

Společnost DZ Dražice se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k zajištění plné a nepřetržité provozuschopnosti a bezchybnosti služeb těchto webových stránek. Společnost DZ Dražice však nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost užívání těchto stránek, stejně jako za bezúspěšné připojení k síti internet nebo přerušení spojení. Totéž platí pro případné závady, jakož i náklady, škody, ušlý zisk, ztrátu dat nebo následné ztráty vzniklé v důsledku užívání či nemožnosti přístupu k těmto stránkám nebo vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s takovými skutečnostmi a stavy.

Společnost DZ Dražice je oprávněna umístit na těchto stránkách odkazy na jiné webové stránky. Společnost DZ Dražice však nekontroluje jejich obsah a nenese za něj žádnou odpovědnost. Uživatel nese plnou odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné jiné webové stránky užívat a nese za jejich dodržování výlučnou odpovědnost.

Rozhodné právo

Veškeré právní vztahy mezi Vámi a společností DZ Dražice se řídí právním řádem České republiky.

Změna podmínek

DZ Dražice si vyhrazuje právo změny těchto podmínek a to i bez předchozího upozornění. Nové znění podmínek je platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na těchto stránkách.

KONTAKTY
Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika
Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz